វគ្គសិក្សា

វគ្គសិក្សា ថ្ងៃចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ
👉វគ្គខ្លី៖វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ពុធ ទី 12 ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ 2023
វគ្គខ្លី៖ ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី៧)🍂 ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 29 ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ 2023
វគ្គខ្លី៖ ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណ: (វគ្គទី៨)🍂 ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 29 ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ 2023
វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណ: (វគ្គទី៨)🍂 ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 29 ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ 2023
វគ្គខ្លី៖ ជំនាញការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត (វគ្គទី៤)🍂 ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 29 ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ 2023
វគ្គខ្លី ជំនាញការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត វគ្គទី៣ ចំនួន ២០០នាក់ ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី 17 ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ 2023
វគ្គខ្លី៖ ​វគ្គនវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ និងវគ្គការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាលនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី 13 ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ 2021
វគ្គខ្លី ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី៥) និងជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៦) ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ពុធ ទី 05 ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020
វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៦ ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី 13 ខែ​មករា ឆ្នាំ 2020
វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៥ ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 17 ខែ​តុលា ឆ្នាំ 2019