វគ្គសិក្សា

វគ្គសិក្សា ថ្ងៃចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ
វគ្គខ្លី ជំនាញការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត វគ្គទី៣ ចំនួន ២០០នាក់ ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​អង្គារ ទី 22 ខែ​មីនា ឆ្នាំ 2022
វគ្គខ្លី៖ ​វគ្គនវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ និងវគ្គការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាលនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី 13 ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ 2021
វគ្គខ្លី ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី៥) និងជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៦) ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ពុធ ទី 05 ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020
វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៦ ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី 13 ខែ​មករា ឆ្នាំ 2020
វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៥ ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 17 ខែ​តុលា ឆ្នាំ 2019
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី១១ ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ពុធ ទី 26 ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ 2019
វគ្គខ្លី ជំនាញរៀបចំថវិកាក្នុងអង្គភាពសាធារណៈ (ថវិកាកម្មវិធី) និងជំនាញតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត (វគ្គទី១) ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី 16 ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ 2019
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញ «ការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាលបទដ្ឋានគតិយុត្ត» សម្រាប់មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យ នៃបណ្ដាញខុទ្ទកាល័យ (ជំនាន់ទី១) ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 01 ខែ​សីហា ឆ្នាំ 2019
វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៤ ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី 02 ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ 2019
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ដឹកនាំ និងគណៈគ្រប់គ្រងជាស្ត្រី ឆ្នាំ២០១៩ ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 25 ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ 2019