វគ្គសិក្សា

វគ្គសិក្សា ថ្ងៃចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី១១ ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ពុធ ទី 26 ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ 2019
វគ្គខ្លី ជំនាញរៀបចំថវិកាក្នុងអង្គភាពសាធារណៈ (ថវិកាកម្មវិធី) និងជំនាញតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត (វគ្គទី១) ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី 16 ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ 2019
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញ «ការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាលបទដ្ឋានគតិយុត្ត» សម្រាប់មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យ នៃបណ្ដាញខុទ្ទកាល័យ (ជំនាន់ទី១) ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 01 ខែ​សីហា ឆ្នាំ 2019
វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៤ ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី 02 ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ 2019
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ដឹកនាំ និងគណៈគ្រប់គ្រងជាស្ត្រី ឆ្នាំ២០១៩ ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី 25 ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ 2019