វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៦ ឈប់ទទួលពាក្យ

សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការ ដែលមានបំណងចង់សិក្សា
វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៦
មេត្តាជ្រាបថា សាលាចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ
ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

បេក្ខជនអាចទាញយកឯកសារទៅបំពេញ តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនេះ

  • ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
  • ថ្ងៃសិក្សា ៖ សៅរ៍-អាទិត្យ (វេនព្រឹក និងរសៀល)
  • ទីកន្លែង ៖​ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី១១ ឈប់ទទួលពាក្យ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី១១ ចំនួន ៩៥ នាក់

-កាលបរិច្ឆេទបំពេញពាក្យតាម Online
ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ តទៅ
តាមគេហទំព័រ 
sms.era.gov.kh
ឬអាចមកបំពេញពាក្យសុំប្រឡងតាម Online នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

  • ថ្ងៃចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី២៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
  • ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

  • ម៉ោងធ្វើការ៖ ៧:៣០ ព្រឹក – ៥:៣០ ល្ងាច
  • ទីកន្លែង៖​ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល   

សមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល​