វគ្គខ្លី ជំនាញការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត វគ្គទី៣ ចំនួន ២០០នាក់ ឈប់ទទួលពាក្យ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ សាសាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នឹងរៀបចំជ្រើសរើសសិក្ខាកាម នៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លី លើជំនាញការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត វគ្គទី៣ ចំនួន ២០០នាក់ ដែលសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ រយៈពេល ៤៥ម៉ោង…

  • ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី២២ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
  • វេនសិក្សា៖
    • ចន្ទ ពុធ សុក្រ (ព្រឹក ឬរសៀល) សិក្ខាកាម ១០០នាក់
    • សៅរ៍ អាទិត្យ (ព្រឹក និងរសៀល) សិក្ខាកាម ១០០នាក់
  • ទីកន្លែង៖​ សិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ(ទីកន្លែងរាងៗខ្លួន)

វគ្គខ្លី ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី៥) និងជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៦) ឈប់ទទួលពាក្យ

សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការដែលមានបំណងចង់សិក្សា
វគ្គខ្លី ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី៥) និង ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៦) ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ

បេក្ខជនអាចទាញយកឯកសារទៅបំពេញ តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនេះ

  • ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
  • ថ្ងៃសិក្សា៖ សៅរ៍-អាទិត្យ (វេនព្រឹក និងរសៀល)
  • ទីកន្លែង៖​ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

សមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល​