វគ្គខ្លី ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី៥) និងជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៦) ឈប់ទទួលពាក្យ

សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការដែលមានបំណងចង់សិក្សា
វគ្គខ្លី ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី៥) និង ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៦) ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ

បេក្ខជនអាចទាញយកឯកសារទៅបំពេញ តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនេះ

  • ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
  • ថ្ងៃសិក្សា ៖ សៅរ៍-អាទិត្យ (វេនព្រឹក និងរសៀល)
  • ទីកន្លែង ៖​ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៦ ឈប់ទទួលពាក្យ

សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការ ដែលមានបំណងចង់សិក្សា
វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៦
មេត្តាជ្រាបថា សាលាចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ
ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

បេក្ខជនអាចទាញយកឯកសារទៅបំពេញ តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនេះ

  • ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
  • ថ្ងៃសិក្សា ៖ សៅរ៍-អាទិត្យ (វេនព្រឹក និងរសៀល)
  • ទីកន្លែង ៖​ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

សមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល​