loading

វគ្គថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីឋានៈរដ្ឋលេខាធិការ និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ

ល.រ​មុខវិជ្ជា​ចំនួន​ម៉ោង​
១.កម្មវិធីកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល៖                                              
កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធាណៈ
កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ
១៨ម៉ោង
២.ប្រព័ន្ធនយោបាយនិងរដ្ឋបាលកម្ពុជា ១៨ម៉ោង
៣.ការគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ (គន្លឹះគ្រប់គ្រង + គំរូដឹកនាំ) ១៨ម៉ោង
៤.ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៥ម៉ោង
៥.ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ១៥ម៉ោង
៦.ទំនាក់ទំនងសាធារណៈក្នុងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន ១០ម៉ោង
៧.ការលើកកម្ពស់សមភាពយែនឌ័រក្នុងវិស័យសាធារណៈ៦ម៉ោង
សរុប១០០ម៉ោង