កម្ពុជាថ្ងៃនេះ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺជាប្រជាជាតិមួយនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអគ្នេយ៍ ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ នឹងប្រទេសថៃ ឡាវ វៀតណាម និងមួយផ្នែកទៀតឈូងសមុទ្រថៃ។ រាជធានីដ៏ធំរបស់ប្រទេសគឺ រាជធានីភ្នំពេញ។