ទស្សនកិច្ចសិក្សា

     ក្រៅពីសកម្មភាពរៀននៅក្នុងថ្នាក់ សិស្សមន្រ្តីក្រមការ សិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ កម្មសិក្សាការីមន្រ្តីមធ្យម និងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ចុះធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រ តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងកំពង់ផែ ដែលប្រការនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្សារភ្ជាប់ការសិក្សាជាទ្រឹស្តីនៅក្នុងសាលាជាមួយនឹងការសិក្សាតាមរយៈការចុះអង្កេតផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងទាំងនោះ។