ឯកសារ | ដំណឹង
        ពាក្យពាក់ព័ន្ធ:
 
អត្ថបទច្បាប់គតិយុត្ត
    ព្រះរាជក្រម
    ព្រះរាជក្រឹត្យ
    អនុក្រឹត្យ
    សារាចរ
    ប្រកាស
    សេចក្តីជូនដំណឹង
    សេចក្តីសម្រេច
    លិខិត
    ផ្សេងៗ
    ទម្រង់លិខិតបែបបទផ្សេងៗ
ព្រឹត្តិបត្រ័ព័ត៌មាន និងការបោះពុម្ភផ្សាយ
    ឯកសារគោលនយោបាយ
    ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រ
    ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ
    ព័ត៌មានអំពីសេវាសាធារណៈ
    មានច្រើនទៀត...

ឯកសារផ្សេងៗ

លទ្ធផលនៃការស្វែងរក៖ (មានចំនួន 2 )
ព្រះរាជក្រម
  លរ  បរិយាយ
1 ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ size: 717KB (Download)
2 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល_KH_24_Jan_1996 ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ size: 131KB (Download)
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈ ពាក្យពាក់ព័ន្ធ នៃពាក្យ ព្រះរាជក្រម