ឯកសារ | ដំណឹង
        ពាក្យពាក់ព័ន្ធ:

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សន្និសីទ
សេចក្តីជូនដំណឹង
ព័ត៌មានសង្គម
ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច
ព័ត៌មានទេសចរណ៍
ព័ត៌មានសេវា


សេចក្តីជូនដំណឹង
លរ  បរិយាយ
1 វគ្គខ្លី៖ ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី៣) និងជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៤) -ទទួលពាក្យថ្ងៃទី១៧ ដល់ ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
2 វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី២) ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
3 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល បំពេញបែបបទសុំសិទ្ធិប្រឡងតាមប្រព័ន្ធ Online គេហទំព័រ៖ sms.era.gov.kh ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
4 សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ មន្រ្តីរាជការគ្រប់រាជធានី ខេត្ត ចូលរួម ប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព ដើម្បីចូលរៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
5 សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ មន្រ្តីរាជការគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន ចូលរួមប្រឡងត្រួតពិនិត្យ សមត្ថភាពដើម្បីចូលរៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
6 សូមជូនដំណឹងដល់សិក្ខាកាមក្រុមទី៣ និងក្រុមទី៤ វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី១ ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
7 សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី វិស័យសាធារណៈក្នុងយុគសម័យឌីជីថល <<ផ្តួចផ្តើមនវានុវត្តន៍ក្នុងវិស័យសាធារណៈ>> ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
8 កម្មវិធីបោះជំរុំរដូវក្តៅលើប្រធានបទ "Creative and Innovative Economy" របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអភិវឌ្ឍរដ្ឋបាល(NIDA) ប្រទេសថៃ ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
9 យោងតាមការចាំបាច់ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមកែតម្រូវកាលបរិច្ឆេទចូលរៀន វគ្គខ្លី៖ «នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ» សម្រាប់រយៈពេល១៨ម៉ោង ចំពោះក្រុមទី២ ក្រុមទី៣ និងក្រុមទី៤ ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
10 កាលវិភាគសម្រាប់សិក្ខាកាម វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី១ ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
11 សេចក្តីជូនដំណឹង ដល់សិស្សមន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ក្របខ័ណ្ឌថ្មី ឆ្នាំ២០១៧ វគ្គទី៤ ថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
12 សេចក្តីជូនដំណឹងដល់សិក្ខាកាម ដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀន វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
13 វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
14 សិស្សមន្រ្តីក្រមការជំនាន់ទី៨ ដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ ត្រូវមកជួបជុំគ្នានៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល (សាលសហសិក្សា) ព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង ៧៖០០នាទី ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
15 កម្មវិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រ វគ្គខ្លី ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី១) និង វគ្គខ្លី ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី១) ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
16 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ ក្នុងការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្សមន្រ្តីក្រមការលើកទី៨ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ មណ្ឌលប្រឡង សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
17 លេខតុ និងលេខបន្ទប់របស់បេក្ខជន សម្រាប់ការប្រឡងលើវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
18 ការប្រឡងលើវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ នឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ១២:០០ ដល់ម៉ោង ១៧:៣០ នៅមណ្ឌលប្រឡង ៖ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
19 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជាប់ វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១ ក្នុងការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្សមន្រ្តីក្រមការលើកទី៨ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
20 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងធ្វើការបិទផ្សាយឈ្មោះ បេក្ខជន ដែលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្សមន្រ្តីក្រមការលើកទី៨ ព្រមទាំងលេខបន្ទប់ និងលេខតុ នៅក្នុងបរិវេណសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល មុនមួយថ្ងៃ នៃថ្ងៃប្រឡង ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
21 អំពីកាលបរិច្ចេទ នៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្សមន្រ្តីក្រមការលើកទី៨៖ -វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១ (ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨) -វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ (ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨) ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
22 សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការទទួលស្គាល់បេក្ខជនអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្សមន្រ្តីក្រមការលើកទី៨ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
23 វគ្គខ្លី៖នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល បានទទួលពាក្យចូលរៀនពីសិក្ខាកាមគ្រប់ចំនួន តាមការកំណត់ហើយ ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
24 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមជូនដំណឹងដល់មន្រ្តីរាជការ ដែលមានបំណងចង់សិក្សា វគ្គខ្លី៖ នវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
25 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងពន្យាពេល នៃការទទួលពាក្យប្រឡងប្រជែង ជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីក្រមការ ជំនាន់ទី៨ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ១៧៖៣០នាទី ជាពេលផុតកំណត់ ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
26 (ជាការផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញ) សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នឹងរៀបចំការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្សមន្រ្តីក្រមការ ជំនាន់ទី៨ ចំនួន១២០នាក់ ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
27 បញ្ជីឈ្មោះសិក្ខាកាម នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ វគ្គទី២ សម្រាប់រយៈពេល១២០ម៉ោង ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
28 វគ្គខ្លីជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី២) សម្រាប់រយៈពេល១២០ម៉ោង សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលទទួលពាក្យចូលរៀនពីសិក្ខាកាមគ្រប់ចំនួន តាមការកំណត់ហើយ ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
29 បញ្ជីឈ្មោះសិក្ខាកាមនៃ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី៣ ថ្ងៃសៅរ៍ - អាទិត្យ កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
30 វគ្គខ្លីជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៣) សម្រាប់រយៈពេល១២០ម៉ោង សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលទទួលពាក្យចូលរៀនពីសិក្ខាកាមគ្រប់ចំនួន តាមការកំណត់ហើយ ថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
31 វគ្គខ្លីជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ (វគ្គទី៣) សម្រាប់រយៈពេល១២០ម៉ោង សាលានឹងចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
32 វគ្គខ្លីជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ (វគ្គទី២) សម្រាប់រយៈពេល១២០ម៉ោង សាលានឹងចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
33 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបាននិងកំពុងរៀបចំកសាងឧទ្យានបៃតង និងកែលម្អស្រះទឹកក្នុងបរិវេណសាលា ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
34 សូមជូនដំណឹងដល់សិក្ខាកាម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញខ្លី(១២០ម៉ោង) វគ្គ២ ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
35 ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសហព័ន្ធស្ត្រីដើម្បីសន្តិភាពសកលលោក នឹងរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យសុខភាពលើកទី១ជូនដល់សិស្សមន្ត្រី និងកម្មសិក្សាការី ថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
36 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងរៀបចំបាឋកថា ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ដែលនឹងឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្តម សោម សូរីដា ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
37 សំណើសុំការពិនិត្យនិងសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនកម្មសិក្សាការី មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ មន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល មន្រ្តីមធ្យម និងមន្រ្តីក្រមការ នៃក្រសួង ស្ថាប័នសាមីនីមួយៗ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
38 បញ្ជីឈ្មោះវគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងវគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ឆ្នាំ២០១៨ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
39 បញ្ជីឈ្មោះវគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីមធ្យម និងវគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីក្រមការ ឆ្នាំ២០១៨ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
40 សូមជម្រាបដល់បេក្ខជនទទួលបានលទ្ធផលជាប់ជាស្ថាពរ ដើម្បីចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ឆ្នាំ២០១៨ ទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបដូចតទៅ៖... ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
41 លទ្ធផលនៃការប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការ ដើម្បីចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត "វគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងវគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់" ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
42 លទ្ធផលនៃការប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការ ដើម្បីចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត " វគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីក្រមការ និងវគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីមធ្យម" ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
43 សិស្សមន្រ្តី និងកម្មសិក្សាការីដូចមានរាយនាមខាងក្រោម ត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាតំណាង ឡើងទទួលសញ្ញាបត្រ និងវិញ្ញាបនបត្រជានិម្មិតរូបពី សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
44 ពិធីបិទវគ្គប្រគល់សញ្ញាបត្រ វិញ្ញាបនបត្រនិងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ឆ្នាំ២០១៨ របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង០៧៖នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
45 លេខបន្ទប់ និងលេខតុ របស់បេក្ខជនក្នុងការប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
46 សេចក្តីណែនាំ ដល់បេក្ខជនក្នុងការប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
47 សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការទទួលស្គាល់បេក្ខជនសម្រាប់ការប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព ចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
48 កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព ត្រូវបានប្តូរពីថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ មកថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ វិញ វេលាម៉ោង ១៥៖០០នាទី ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
49 ការប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពដើម្បីចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តសម្រាប់ ឆ្នាំ២០១៨ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ១៤៖០០នាទី នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
50 សេចក្តីជូនដំណឹង សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងពន្យាការបំពេញបែបបទតាមប្រព័ន្ធ Online... រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
51 កាលវិភាគសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ និង ការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៨ (វគ្គទី១) ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
52 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សូមគោរពអញ្ជើញសិក្ខាកាម វគ្គបណ្តុះបណ្តាល គណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សា ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តព្រៃវែងទាំងអស់.... ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
53 សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ វគ្គទី១ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី១ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
54 បញ្ជីឈ្មោះសិក្ខាកាម នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី២ ចូលរៀនថ្ងៃទី ១៥ សីហា ២០១៨ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
55 បញ្ជីឈ្មោះសិក្ខាកាម នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី១ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
56 បញ្ជីឈ្មោះសិក្ខាកាម នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ វគ្គទី១ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
57 លទ្ធផលស្ថាពរនៃការបញ្ចប់វគ្គសិក្សា របស់កម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ឆ្នាំ២០១៧ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
58 លទ្ធផលស្ថាពរនៃការបញ្ចប់វគ្គសិក្សា របស់កម្មសិក្សាការីមន្រ្តីមធ្យម​ ឆ្នាំ២០១៧ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
59 សូមជូនដំណឹងដល់ មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល មន្រ្តីនគរបាលជាតិ និងយោធិន ដែលត្រូវបានក្រសួង-ស្ថាប័នសាមីចាត់បញ្ជូន ឬអនុញ្ញាត អោយមកចូលរួមប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព ដើម្បីចូលរៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
60 បញ្ជីឈ្មោះកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមន្រ្តីមធ្យម នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តឆ្នាំសិក្សា២០១៧ ដែលនឹងត្រូវ ធ្វើជាតំណាង ថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
61 បញ្ជីឈ្មោះកម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់ការប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
62 ការចូលរួមប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពដើម្បីចូលរៀនវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី០៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
63 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវគ្គខ្លី(១២០ម៉ោង) ដល់មន្រ្តីរាជការនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
64 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ឆ្នាំ២០១៨ សម្រាប់មន្រ្តីរាជការ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ size: 3.7MB(PDF)
65 សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់បេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរសម្រាប់​ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​សិស្សមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើកទី១០។ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 75KB(JPG)
66 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ជា​ស្ថាពរ​ សម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​សិស្សមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 307KB(PDF)
67 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន​ប្រឡងវិញ្ញាសាសួរផ្ទាល់មាត់ តាមបន្ទប់ សម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 600KB(PDF)
68 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ សម្រាប់ការប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 487KB(PDF)
69 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 3MB(PDF)
70 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១ សម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 1MB(PDF)
71 សេចក្តីណែនាំដល់បេក្ខជនក្នុងពេលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលរៀនជាសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ size: 180KB(JPG)
72 ញត្តិគាំទ្ររបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល គាំទ្រចំពោះសាលដីកាចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ របស់តុលាការកំពូល... ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ size: 152KB(JPG)
73 សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ លើកទី១០ នៅ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ size: 444KB (PDF)