ឯកសារ | ដំណឹង
        ពាក្យពាក់ព័ន្ធ:

ព័ត៌មានថ្មីៗ
សន្និសីទ
សេចក្តីជូនដំណឹង
ព័ត៌មានសង្គម
ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច
ព័ត៌មានទេសចរណ៍
ព័ត៌មានសេវា


សេចក្តីជូនដំណឹង
លរ  បរិយាយ
1 សេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ វគ្គទី១ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី១ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
2 បញ្ជីឈ្មោះសិក្ខាកាម នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី២ ចូលរៀនថ្ងៃទី ១៥ សីហា ២០១៨ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
3 បញ្ជីឈ្មោះសិក្ខាកាម នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ វគ្គទី១ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
4 បញ្ជីឈ្មោះសិក្ខាកាម នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ វគ្គទី១ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
5 លទ្ធផលស្ថាពរនៃការបញ្ចប់វគ្គសិក្សា របស់កម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ឆ្នាំ២០១៧ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
6 លទ្ធផលស្ថាពរនៃការបញ្ចប់វគ្គសិក្សា របស់កម្មសិក្សាការីមន្រ្តីមធ្យម​ ឆ្នាំ២០១៧ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
7 សូមជូនដំណឹងដល់ មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល មន្រ្តីនគរបាលជាតិ និងយោធិន ដែលត្រូវបានក្រសួង-ស្ថាប័នសាមីចាត់បញ្ជូន ឬអនុញ្ញាត អោយមកចូលរួមប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព ដើម្បីចូលរៀន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
8 បញ្ជីឈ្មោះកម្មសិក្សាការីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមន្រ្តីមធ្យម នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តឆ្នាំសិក្សា២០១៧ ដែលនឹងត្រូវ ធ្វើជាតំណាង ថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
9 បញ្ជីឈ្មោះកម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រឹត្យការមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់ការប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្ងៃទី១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
10 ការចូលរួមប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពដើម្បីចូលរៀនវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី០៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
11 សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនឹងរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវគ្គខ្លី(១២០ម៉ោង) ដល់មន្រ្តីរាជការនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
12 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ឆ្នាំ២០១៨ សម្រាប់មន្រ្តីរាជការ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ size: 3.7MB(PDF)
13 សេចក្ដីជូនដំណឹង សម្រាប់បេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរសម្រាប់​ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​សិស្សមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើកទី១០។ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 75KB(JPG)
14 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ជា​ស្ថាពរ​ សម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​សិស្សមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ នៅ​សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 307KB(PDF)
15 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន​ប្រឡងវិញ្ញាសាសួរផ្ទាល់មាត់ តាមបន្ទប់ សម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 600KB(PDF)
16 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ សម្រាប់ការប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 487KB(PDF)
17 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 3MB(PDF)
18 បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១ សម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ size: 1MB(PDF)
19 សេចក្តីណែនាំដល់បេក្ខជនក្នុងពេលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលរៀនជាសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់លើកទី១០ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ size: 180KB(JPG)
20 ញត្តិគាំទ្ររបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល គាំទ្រចំពោះសាលដីកាចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ របស់តុលាការកំពូល... ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ size: 152KB(JPG)
21 សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ លើកទី១០ នៅ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ size: 444KB (PDF)