ប្រជាជន នៃប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
ក្នុងឆ្នាំ 2004 ប្រទេសនេះមានប្រជាជនប្រមាណជា 13 លាននាក់។ ហើយកម្ពុជា ជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានអត្រាកំណើនប្រជាជនខ្ពស់បំផុតមួយនៅអាស៊ី ...