ការរស់នៅនៃប្រជាជនកម្ពុជា ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុង អាជីវកម្មខ្នាតតូច មធ្យម ដំណាំនិងបន្លែ ជាពិសេស...