សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានរៀបចំ​ធ្វើបទ​បង្ហាញ​ស្តីពី «ការរៀបចំនិងការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គម» ឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា នាយកសាលាភូមិរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលបានរៀបចំ​ធ្វើបទ​បង្ហាញ​ស្តីពី «ការរៀបចំនិងការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គម» ឧទ្ទេសនាមដោយ ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា នាយកសាលាភូមិរដ្ឋបាល ជូន​ដល់​កម្មសិក្សាការី​មន្រ្តីជាន់-មន្ត្រីមធ្យម ឆ្នាំ២០១៧ និងសិស្សមន្ត្រីក្រមការជំនាន់ទី៧ នៃ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល សរុបចំនួន ៥៣៤នាក់។