សកម្មភាពការពាររបាយការណ៍បញ្ចប់ការសិក្សារបស់សិស្សមន្ត្រីក្រមការជំនាន់ទី៧ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល នាថ្ងៃទី០២-០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨