ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្រ្ដីជាន់ខ្ពស់ស្ដីពី ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈល្អប្រសើរ និងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្រ្ដីជាន់ខ្ពស់ស្ដីពី ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈល្អប្រសើរ និងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ សហការរៀបចំ៖ ក្រសួងមុខងាសាធារណៈ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល មូលនិធិអន្ដរជាតិ Temasek និងវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីរាជការ របស់ប្រទេសសឹង្ហបុរី រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១រោច ខែមិសិរ ព.ស. ២៥៦១ ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ គ.ស. ២០១៧ Closing Ceremony of High-Ranking Civil Servant Training on «Public Service Excellence and Change Management» Co-Organized by: Minsty of Civil service, Royal School of Aministration Temasek Foundation International and Civil serveice college Singapore. Phnom Penh, Thursday, 14 December 2017