សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ពិធី បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិស ស្ដីពី «កសាងសមត្ថភាពក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ ដើម្បីអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនៅកម្ពុជា» ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ពិធី បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិស ស្ដីពី «កសាងសមត្ថភាពក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ ដើម្បីអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនៅកម្ពុជា» ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញវត្ថុ និងសាលាភូមិន្ទរដ្ខបាល ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ Opening Ceremony of Introducing Program on «Building Capacity in the Education System to Implement Decentralization Reform (Cambodia)» Ministry of Education, Youth and Sport, Ministry of Economy and Financial, and Royal School of Administration. 20th ក្នុងកម្មវិធីបើកវគ្គនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីរបស់អគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជា និងតំណាងពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញវត្ថុ និងតំណាងពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ ក្នុងកម្មវិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺ ក្នុងគោលបំណងណែនាំគំនិតរួមមានដូចជា ការផ្លាស់ប្ដូររបស់អង្គភាព ជំនាញសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការសិក្សាករណីសិក្សាអន្តរជាតិ និងទស្សនកិច្ចសិក្សា។