បាឋកថា ស្ដីពី «កំណែទម្រង់វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន» បង្ហាញដោយ ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
បាឋកថា ស្ដីពី «កំណែទម្រង់វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន» បង្ហាញដោយ ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជូនដល់កម្មសិក្សាការីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់-មន្ត្រីមធ្យម សិស្សមន្ត្រីក្រមការជំនាន់ទី៧ និងសិក្ខាកាម ឆ្នាំ២០១៧ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-កូរ៉េ (CKCC) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ